tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Hlášení 9. 1. 2018

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás seznámili s výsledkem Tříkrálové sbírky, která se konala v našem městě v sobotu 6. ledna. S radostí a vděkem Vám sdělujeme, že do pokladniček Charity bylo koledníky vybráno rekordních 77.777 Kč. Příspěvkem do sbírky jste vyjádřili solidaritu s trpícími a potřebnými lidmi, kteří žijí u nás i v zahraničí.

Jménem Charity ČR a Městského úřadu Zbýšov, který akci organizačně zajišťoval, upřímně děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli jakýmkoliv způsobem podle vlastního uvážení a možností podpořit charitní dílo a přispěli opět k mimořádnému úspěchu sbírky v našem městě. Ještě jednou děkujeme dětem, mládeži, dospělým koledníkům a členům Junáku Zbýšov, kteří obětovali svůj volný čas i pohodlí a osobně navštěvovali domácnosti ve Zbýšově. Omlouváme se všem, ke kterým koledníci nedorazili.

 

Starosta města Zbýšova oznamuje, že volba prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek 12. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 13. 1. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

Místem konání voleb je pro volební okrsek č. 1 místnost v ZŠ na Masarykově ulici, pro volební okrsky č. 2 a 3 místnosti v ZŠ na ulici J. A. Komenského 473. Rozdělení ulic a čísel popisných do okrsků zůstává beze změny.

Voličem pro volbu prezidenta ČR je státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, t. j. 13.01.2018, dosáhl věku nejméně 18 let.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby (09.01.2018) hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, MěÚ Zbýšov (tel. 546 431 226 nebo 546 431 592) a ve dnech volby OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

V termínu do 10.01.2018 lze osobně zažádat o vydání voličského průkazu a to u tajemnice MěÚ Zbýšov, Masarykova 248. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky (i v nemocnici nebo obdobném zdravotnickém zařízení) nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí (bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz).

Každý volič si může v úředních hodinách na MěÚ Zbýšov, evidence obyvatel, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

V době hlasování bude služba na úseku občanských průkazů MěÚ Rosice kontaktní na tel. č. 732 349 236. Více na vývěsce MěÚ.

 

Dnes zahajuje činnost gynekolog MUDr. Kuczman. Bude ordinovat vždy v úterý a čtvrtek od 7:15 do 13:00 hod. v ordinaci v prvním patře Zdravotního střediska ve Zbýšově. Přebírá pacientky Dr. Šťastného a registruje nové. Vyzývá všechny ženy k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví. Využijte krátké čekací doby v prvních ordinačních dnech.

 

Česká pošta Zbýšov nabízí brigádu na přepážce formou Dohody o pracovní činnosti jako zástup za dovolenou a nemoc a také nabízí místo uklízečky rovněž formou Dohody o pracovní činnosti. Bližší informace na tel. č. 954 365 271 nebo přímo na poště.

 

Městské kulturní centrum Zbýšov pořádá v sobotu 27. ledna zájezd do slovenských termálních lázní Velký Meder. Cena za dopravu 350 Kč, vstupné hrazeno individuálně – cca 9,5 EUR na osobu, děti 6,5 EUR. Přihlášky v kanceláři MKC nebo na tel.: 604 481 510.

 

Skupina orientálních tanečnic IRIS vás srdečně zve na novoroční zábavu, která se bude konat tuto sobotu 13. ledna v 18:00 hod. v Hornickém domě ve Zbýšově. Hraje skupina Bobrmen Zbraslav a hosté. Bohatý program a losování o ceny zajištěno, vstupné 60 Kč. Přijďte strávit večer s orientem a dobrou zábavou. Rezervace na telefonu 733 667 075.