tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Požární zbrojnice

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU–Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002085

Název projektu: Zvýšení připravenosti a odolnosti města Zbýšova k řešení a řízení rizik a katastrof souvisejících s extrémním suchem – Stanice IZS

Celkové výdaje projektu: 17.873.575,92 Kč

Účast státního rozpočtu/dotace: 16.086.218,32 Kč

Vlastní zdroje: 1.787.357.60 Kč

Projekt je zaměřen na naplnění specifického cíle 1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, se zřetelem k riziku sucha v důsledku evidentních probíhajících klimatických změn.

Předmětem projektu je zásadní posílení akceschopnosti IZS vybudováním stanice základní složky IZS, kterou je jednotka SDH Zbýšov JPO III/2, pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů v důsledku působení extrémního sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií.

Podstatou tohoto projektu je vybudování nové stanice složky IZS odolné živelným pohromám a zabezpečující řádné umístění techniky a věcných prostředků pro zajištění rychlé provedení záchranných prací. Nová stanice IZS umožní nahrazení technicky i morálně zastaralé techniky vozové technikou novou, s kvalitativně vyššími parametry a v souladu se současně platnými právními normami – vyhláškou č. 35/2007Sb. O technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č.53/2010Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., O technických podmínkách požární techniky, pro záchranné práce při mimořádných událostech a krizových situacích, v našem případě typově krizových situací v důsledku extrémního sucha. Nová požární zbrojnice pro JSDH Zbýšov zajistí odpovídající zázemí pro výkon služby v jednotce PO, zázemí pro výcvik a školení členů JPO a v neposlední míře umístění prostředků a vozové techniky pro boj s následky extrémního sucha. 

Cíl 1 – Posílení infrastruktury JSDH Zbýšov na provádění záchranných a likvidačních prací se zřetelem posílení připravenosti a odolnosti pro adekvátní reakci na rizika vyplývající z extrémního sucha

Cíl 2 – Posílení vybavenost Jednotky SDH Zbýšov jako složky IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií

Cíl 3 – Snížení rizika velkých materiálních škod a ohrožení života obyvatel v oblasti ohrožené důsledky extrémního sucha

Projektem je dotčena novostavba požární zbrojnice pro jednotku SDH Zbýšov na ulici Masarykova, parc. č. 911/3, 907/1 v k.ú. Zbýšov u Brna. Stavební pozemek se nachází v zastavěné části města Zbýšov, při ulici Masarykova. Stavební pozemek má celkovou výměru 2760 m2.

Výstavba požární zbrojnice ve městě Zbýšov, kterou tvoří přízemní halová část garáží s věží pro sušení požárních hadic a dvoupodlažní provozní budova. Garáže jsou opláštěné profilovaným plechem.

Objekt garáží zahrnuje 3 garážová stání se 3-mi výsuvnými sekčními vraty pro vozidla jednotky SDH. Hloubka 15,00 m a osová šířka 4,50 m garážových stání byla stanovena dle nejdelšího vozidla jednotky a dle šířky vozidel při zachování požadovaných manipulačních koridorů dle ČSN 73 5710 Požární zbrojnice a stanice. V zadní části je přístavba s přístřeškem a skladem objemných potřeb pro účely „CO“. Z přístřešku je přes zadní menší vrata možný vjezd do pravého garážového stání, které přiléhá k provozní budově.

V přízemí provozní budovy je v návaznosti na garáže navržen prostor pro hrubou očistu hasičů po zásahu. Zde se budou také čistit požární hadice. Z prostoru pro hrubou očistu je přístup do věže pro sušení hadic. Přes krátkou chodbu navazuje na garáže šatna pro zásah, ze které je přístup do umývárny a do prádelny se sušárnou, vybavenou místem pro dočištění a okapání mokrých oděvů. V zadní části budovy je navržen sklad chemické služby. Z garáží je přístupná dílna a dále místnost pro vytápění a přípravu TUV. Pro šatnu a pro garáže jsou navrženy samostatné záchody a pro celé přízemí úklidová komora. Na hlavní vstup do provozní budovy navazuje schodiště do 2.NP. Chodba ve 2.NP je vizuálně propojena oknem s prostorem garáží. V tomto podlaží je denní místnost, která bude sloužit i pro školení členů jednotky SDH. Z denní místnosti je přístupná řídící místnost, kuchyň, kancelář jednotky a sklad drobného materiálu pro CO. Dále je z denní místnosti přístupná umývárna a přes předsíň záchody pro muže s úklidovou komorou.

IROP PZ model

IROP PZ model

 

IROP PZ fotografie

IROP PZ fotografie