tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Město Zbýšov

2. Důvod a způsob založení

2.1 Právní úprava

Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Zbýšov je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 (24. 11. 1990). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Zbýšov má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu (tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Město Zbýšov je obcí se stavebním a matričním úřadem.

3. Organizační struktura

Město Zbýšov patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravováno zastupitelstvem města, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo města Zbýšova má 17 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je rada obce, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Zbýšova má 5 členů.

3.1 Organizace

Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Základní škola

Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

ul. J. A. Komenského 473

664 11 Zbýšov

Mateřská škola

Mateřská škola Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní 412

664 11 Zbýšov

Knihovna

Městská knihovna Zbýšov, organizační složka obce

Jiráskova 540

664 11 Zbýšov

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Zbýšov

Masarykova 248

664 11 Zbýšov

Identifikátor datové schránky: b8vbadh

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální

Město Zbýšov

Masarykova 248

664 11 Zbýšov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 – 17:00

Středa: 8:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

ústředna: +420 546 431 226
sekretariát starosty: +420 546 431 340
tajemník (Ing. Anna Zahradníčková): +420 546 431 592
stavební úřad: +420 546 431 591
matrika (Pavla Beránková): +420 546 431 116
Městské kulturní centrum Zbýšov, Jiráskova 480: +420 546 210 546

4.5 Čísla faxu

fax: +420 546 431 340

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Elektronická podatelna je dále určena pro přijímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, tedy podání učiněných prostřednictvím veřejné datové sítě bez zaručeného elektronického podpisu.

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls). Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

Přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

4.8 Další elektronické adresy

Vratislav Široký: starosta@mestozbysov.cz
Ing. Anna Zahradníčková: tajemnik@mestozbysov.cz
Pavla Beránková: matrika@mestozbysov.cz
Ing. Naďa Bochníčková: stavebniodbor@mestozbysov.cz
Kamila Vorlová, DiS.: stavebni@mestozbysov.cz
JUDr. Ivo Šauer: pravnik@mestozbysov.cz
Ing. Jakub Dobšík: investice@mestozbysov.cz
Marie Nekužová: uctarna@mestozbysov.cz

4.9 Provoz podatelny a další podmínky přijímání dokumentů

Pokud pracovnice podatelny MěÚ Zbýšov zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, MěÚ dokument dále nezpracovává. Není-li MěÚ schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Podatelna MěÚ Zbýšov postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-23325641, kód banky: 0100

IBAN: CZ4901000000190023325641

6. IČ

00282928

7. DIČ

CZ00282928

S platností od 1. 1. 2009 došlo k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Podle znění zákona č. 126/2008 Sb. a č. 302/2008 Sb. se do obratu pro povinnou registraci k DPH započítávají také pronájmy bytových a nebytových prostor, pokud nejsou činností uskutečňovanou příležitostně. Město Zbýšov překročilo obrat stanovený pro povinnou registraci k DPH (1 mil. Kč) k 30. 4. 2009 a plátcem DPH se stalo od 1. 7. 2009.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3. Závěrečný účet

9. Žádosti o informace

Města jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

Město Zbýšov zveřejňuje informace na úřední desce městského úřadu, hlášením místního rozhlasu a na oficiálních web stránkách města.

Informace lze získat v kanceláři městského úřadu v úředních hodinách. Každá fyzická nebo právnická osoba může požádat o informace ústně na městském úřadě ve Zbýšově v úředních hodinách na adrese Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, telefonicky na čísle: +420 546 431 226, písemně na adrese Masarykova 248, 664 11 Zbýšov nebo elektronickou poštou na e-mail: podatelna@mestozbysov.cz.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně. Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou. Na ústní žádost poskytne městský úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví městský úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Městský úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a, až c, zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude MÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

11. Opravné prostředky

a) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání. Bližší informace je uvedena v interní směrnici o realizaci práva občanů na svobodný přístup k informacím. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

b) proti jiným rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu I. stupně, tj. odvolání, je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak. O odvolání rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odlišnosti stanoví konkrétní zvláštní právní předpis.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů:
> ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

> usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

> ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

> zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

> zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR

> zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

> zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

> zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

> zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

> zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

> zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

> zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

> zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

> zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

> zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

> zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

> zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

> zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině

> zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

> zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební záklon)

> zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

> zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

> zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

> zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

> zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

> zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

> zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

> zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

> zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

> zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

> zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

> zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

> zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školský zákon)

> zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

> zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

> zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejnémoci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

> zákon č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územněsamosprávných celků

> zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků

> zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

> zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

> zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně

> zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.